Dagens byggeaktivitet på sykehusområdet på Haukeland er den største siden Sentralblokken ble ferdigstilt i 1983. Se hva du kan lese om i HMT 3/2016.0316-HMTHMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 3/2016 kan du lese om følgende:

TEMA: SYKEHUSPROSJEKTER OG ARKITEKTUR

Ullandhaug vil gi best kvalitet for pasientene
Planleggingen av nytt sykehus i Stavanger-regionen har pågått over flere år. Vi er nå i forprosjektfasen, og første byggetrinn skal stå ferdig på Ullandhaug våren 2023.

Et sykehus for fremtiden
Oslo universitetssykehus – et sykehus med stort ansvar, høy aktivitet, mange ansatte og gamle bygg spredt over 1 million kvadratmeter.

Nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Styret i Vestre Viken har enstemmig besluttet at nytt sykehus skal bygges på Brakerøya i  Drammen. Det nye sykehuset vil koste ca. 8,8 milliarder kroner.

Etablering av protonbehandling i Norge – konseptfase
I forslag til statsbudsjett for 2016 var de regionale Helseforetakene bedt om å gå videre med konseptfaseplanlegging slik at endelig konseptvalg og innfasing av protonanlegg i Norge kan  bli vedtatt ifm med statsbudsjett for 2017.

Gikk 393 millioner kroner i pluss
Helse Midt-Norge RHF fikk et årsresultat på 393 millioner kroner i 2015. Resultatet er ti millioner kroner bedre enn budsjett.

Bygger for en milliard i året
– Totalt investerer vi rundt en milliard kroner hvert år, sier Askjell Utaaker, direktør for  Drift/teknisk divisjon ved Haukeland universitetssjukehus.

Sykehusprosjekter er arkitektur
Arkitektforum for helsebygg arbeider for å øke forståelsen for arkitektur som en viktig bidragsyter til den kliniske virksomhetens mål som er å helbrede syke mennesker


AKTUELT

Svak økning i legemiddelforbruket
Legemiddelsalget økte med vel 2 prosent fra 2014 til 2015, målt i definerte døgndoser. Omsetningsveksten var 8,6 prosent. Det viser Folkehelseinstituttets rapport  «Legemiddelforbruket i Norge 2011-2015».

En av seks eldre blir reinnlagt i norske sykehus
Hele 11.000 av 70.000 eldre pasienter ble akutt reinnlagt i norske sykehus i 2014. Det er  store variasjoner både mellom kommunene og sykehusene, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Nytt sjukehusbygg i Haugesund
I styremøtet onsdag 4. mai vedtok Helse Vest å gå vidare med planlegging av nybygg på Haugesund sjukehus til ei førebels kostnadsramme på 1, 8 milliardar kroner.


SYKEHUSDRIFT

Alle helseforetak når målet for flere pakkeforløp
Alle helseregioner når målet for nye kreftpasienter i pakkeforløp for lunge-, bryst-, prostata- og endetarmskreft.

Tar pasientene med på behandlingsvalg
Ved hjelp av et nyutviklet verktøy skal det bli lettere for en gruppe lungekreftpasienter å  delta i valget mellom kirurgi og strålebehandling.

Strålende nyhet for kreftpasienter
Kreftpasienter med begrenset spredning til hjernen tilbys nå et nytt behandlingsalternativ ved Universitetssykehuset Nord-Norge som er langt mindre belastende for pasientene.

Elektronisk viderehenvisning mellom helseforetakene
Elektroniske henvisninger fra fastleger til sykehus har vært i bruk i lang tid. Nå blir det også mulig å bruke elektronisk henvisning for pasienter som overføres fra ett sykehus til et annet.

E-handel gir besparelser
Elektroniske henvisninger fra fastleger til sykehus har vært i bruk i lang tid. Nå blir det også mulig å bruke elektronisk henvisning for pasienter som overføres fra ett sykehus til et  annet.

Luftambulansetjenesten får jetfly
To jetfly skal settes inn i den norske luftambulansetjenesten fra sommeren 2019. Det vil gi  bedre beredskap og pasientsikkerhet for hele landet.

Grønt lys for utrulling for regional
Første fase i det regionale ERP-prosjektet går mot slutten og det har vært jobbet i lang tid  for å fastsette en utrullingsplan for de foretakene som ennå ikke har tatt den regionale ERP-løsningen i bruk. I begynnelsen av april besluttet Helse Sør-Øst RHF den endelige utrullingsplanen, som betyr at innføring av regional ERP-løsning nå er fastsatt i tid for alle foretak i Helse Sør-Øst.

Bekymret for flyktningers helse
– Vi må sikre at mennesker på flukt får oppfylt de rettighetene de har krav på, påpeker Legeforeningens menneskerettighetsutvalg.

«Pakkeforløp» i sykehusplanlegging – forenkle, forbedre, forkorte
Sykehusbyggene forvitrer og vi tvinges til en bruk som hindrer god pasientflyt og akseptable arbeidsforhold.

Lovfester krav til kompetanse i kommunene
Riktig kompetanse på riktig sted er avgjørende for å sikre gode helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår derfor å lovfeste hvilken kompetanse kommunene må sørge for å ha.

Enormt potensial i norsk helsenæring
– Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Det store psykiatriløftet
Neste år starter byggingen av en 2800 kvadratmeter stor psykiatrisk avdeling ved Levanger sykehus. Nå prioriteres opprustning av psykiatriske avdelinger over hele landet.

Forskjeller i levealder høyere i Norge enn i flere andre europeiske land
Norge og Litauen kommer dårligst ut i en ny europeisk undersøkelse om forskjeller i dødelighet mellom høyt og lavt utdannede, viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet.

Anestesisykepleier med roman
Inspirasjonen som forfatter finner anestesisykepleier Kristi Furubotn blant annet på Stavanger universitetssykehus (SUS) – der hun møter det virkelige livet gjennom ulike mennesker hver  dag.


MTFS LANDSMØTE

Store utskiftninger i MTF-styret
Robin Bårdsen (28) fra Universitetssykehuset i Nord-Norge er på generalforsamlingen til Medisinsk Teknologisk Forening enstemmig valgt til ny leder. Det ble også valgt to nye styremedlemmer – Stina Flaktveit fra Helse Bergen og Kari Berg fra St. Olavs Hospital.

Velferdsteknologi – ofte med problematiske grensesnitt
Hvordan kan erfaringene med velferdsteknologi bidra til bedre samhandling i grensesnittet mellom sykehus og kommuner? Det spørsmålet stilte Janne Dugstad, daglig leder ved Vitensenteret i Drammen.

Dilemmaer ved ny teknologi
– Muligheter, forventninger og etterspørsel stiger mer enn tilgangen på ressurser. Dermed står vi overfor flere teknologiske dilemmaer.

– Dette er direkte flaut
– Vi er faktisk den eneste leverandørbedriften i bransjen som har en lærling. Det er direkte  flaut! Husk at fremtiden er ungdommen. Det sa Vidar Ingebretsen, daglig leder i Unitronic AS da rekruttering sto på programmet. Studenter fra elektrofag videregående og Oslo Ingeniørhøgskole var for første gang invitert, og deltok både på rekrutteringsseksjonen og utstillingen.

Kategoribasert innkjøpsstruktur
Trond Dahl Hansen, adm. dir. i Medtek Norge – hadde i sitt foredrag fokus på nye roller i anskaffelser av medisinskteknisk utstyr.

Leverandørenes festdager
Denne gang var det hele 67 utstillere på MTFs landsmøte. Fire av sponsorene slapp til på hovedscenen rett etter åpningen, og flere fulgte på gjennom selve arrangementet. Det var også tre produkteksponeringer under showkonserten i Drammens Teater første dag. Dermed ble landsmøtet litt av noen festdager for leverandørene.

Ny Norm for teknisk utstyr og informasjonssikkerhet
Sekretariatet for Normen v/Direktoratet for e-helse har i samarbeid med representanter for IKT, sikkerhet og medisinsk teknikk nylig utgitt en veileder for medisinsk utstyr og informasjons- og pasientsikkerhet.

Teknologiområdene «smelter sammen»
Det nye Østfoldsykehuset er bygget for fremtiden – ikke for fortiden. Det innebærer at man måtte ut av boksen når det gjelder teknologiske løsninger og samspill mellom MTU/IKT og bygg.

Kompetansesenter for samordning av kjøp av medisinskteknisk utstyr
Et regionalt senter for samordning av investeringer i medisinskteknisk utstyr er etablert i Helse Sør-Øst. – Kompetansesenteret skal gi bedre innsikt i og legge til rette for bedre samordning av investeringer i medisinskteknisk utstyr, sa Dorthe Syverstad Schultz, seksjonsleder Regionalt kompetansesenter for samordning av MTU i Helse Sør-Øst.

Innovative anskaffelser med dialog som anbudsform
– Beskriv mulighet for å levere alternative tilbud. Vurdere å bruke konkurranse med dialog som anbudsform for teknisk krevende anskaffelser, bruk tildelingskriterier som belønner andre faktorer enn pris – som f.eks. kvalitet, funksjonalitet og driftskostnader, bruk anbud med forhandling for mindre anskaffelser – og velg en gjennomføringsmodell som premierer innovasjon.

Medisinskteknisk utstyr må fremme nærhet til foreldrene
– Teknologi slik den brukes i nyfødtmedisinen dehumaniserer pasienten. Teknologi skaper  avstand mellom barn og foreldre, og bidrar til at foreldrene føler seg fremmedgjort i forhold til eget  barn.


FASTE SIDER

  • Nyheter
  • Nytt fra FSTL
  • Nytt fra  NSH
  • Nytt fra Medtek Norge
  • Nytt fra NFMF
  • Møter og kongresser

Les mer om HMT

Bestill abonnement


Lagre

Nytt HMT er ute nå