Temaer i denne utgaven er FDV, belysning og sykehusdrift.

0616-hmtHMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 6/2016 kan du lese om følgende:

FDV

Nytt FDVU-system i Helse Vest
I 2009/2010 ble «Innføringsprosjektet Eiendom 2010» i Helse Vest avsluttet, et av fokusområdenesom ble identifisert i prosjektet var behovet for et felles FDVU-system i Helse Vest.
I dette nummeret kan du lese om erfaringene Helse Vest har gjort seg med implementeringen, om tilbakemeldinger, og videre drift.


BELYSNING

Ergonomisk Lys: Det gør en forskel
I takt med en stigning af kikkertoperationer er der kommet øget fokus på, at den skånsomme metode for patienten, kan være hård for kirurgerne, som nu arbejder foran skærme i  timevis. Derfor vælger flere og flere hospitaler i Skandinavien at installere specialbelysningen ergonomisk lys, som reducerer træthed og anstrengte øje, hvilket i sidste ende forbedrer  patientsikkerhed og arbejdsmiljø.


SYKEHUSDRIFT

Flere dårlige pasienterfaringer i Norge enn i andre land
Folk flest i Norge mener at det er mye bra i vår helsetjeneste, men de har likevel dårligere erfaringer med flere tjenester enn befolkningen i andre land. Dette kommer frem i Folkehelseinstituttets norske delrapport fra en større internasjonal sammenliknende undersøkelse.

Behov for 20.000 flere heldøgns omsorgsplasser
Regjeringen og KS har inngått et løpende plansamarbeid for å få bedre oversikt over behovet for utbygging av heldøgns omsorgsplasser fremover. Rapporten Rom for omsorg presenterer viktig funn på området, og konkluderer med at det kan være behov for om lag 22.000 flere plasser frem mot 2030.

Grønn kjemi i Helse Sør-Øst
Grønn kjemi er det regionale samarbeidet for trygg kjemikaliehåndtering ved sykehusene. Her finner man informasjon om samarbeidet og lister over kjemikalier som skal begrenses eller fases ut innen 2020.

Ny modell for spesialistutdanning for leger
Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten er en av hovedoppgavene til helseregionene. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal helseregionene innføre en ny modell for spesialistutdanning for leger. Ordningen trer i kraft fra høsten 2017.

Norske sykehus ikke så dyre som mange tror
Ny rapport slår hull på myten om at norske sykehus koster dobbelt så mye som danske sykehus.

Små grep ga innovasjon i praksis
Samarbeid gir ofte gode resultater. Denne gangen førte det til forbedring både for pasientene, behandlingsteamet og sykehusets økonomi. Et kinderegg!

Helse Sør-Øst inngår avtale om IKT-modernisering
En modernisert IKT-infrastruktur i sykehusene gir økt pasientsikkerhet og frigjør ressurser til pasientbehandling. Helse Sør-Øst har valgt å inngå avtale med Hewlett Packard Enterprise som ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur.

Arbeidet med gevinster gir økt bevissthet
Hvilke konkrete effekter vil arbeidet mot én regional pasientjournal ha for pasienter og ansatte på kort og lang sikt? Denne våren og høsten har det blitt jobbet intensivt ved flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst, med å identifisere, måle og følge opp gevinstene ved å innføre regional standard av EPJ. Også negative effekter skal fram i lyset.

Verdiskaping i Digital fornying
Helse Sør-Øst investerer i Digital fornying for å skape verdi for helseforetakene. Det er en forut setning for gjennomføringen at foretaksgruppen i fellesskap, henter ut effekter av de nye
løs n ingene og forbedrede arbeidsprosessene som leveres av programmene. For ytterligere å legge til rette for å realisere gevinstene i samarbeid mellom helseforetakene og Digital fornying er det jobbet med ansvarsfordeling og metodikk.

Ny standardkatalog for sykehusarealer
En viktig oppgave for Sykehusbygg HF er å bidra til standardisering innen prosjektering og bygging av sykehus.

Nasjonal pilot på ernæring
Lungemedisinsk avdeling 4G ved Stavanger Universitetssykehus kommer til å forme tiltakene på underernæring i Norge. De er nemlig nasjonal sykehuspilot på ernæring i det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender».

Kortere ventetid for sykehuspasientene
Ventetiden ved norske sykehus fortsetter å gå ned. Under denne regjeringen er ventetiden redusert med 12 dager.

Ny plan for pulje 2 av EPJ-innføringen
I 2017 skal Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset innføre regional standard av elektronisk pasientjournal. Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold skal over på den nye løsningen våren 2018.


HELSE OG MEDISIN

Norsk ungdom røyker og drikker minst i Europa
Norge har den laveste andelen dagligrøykere i aldersgruppen 15-16 år i Europa. Denne gruppen oppgir også at de bruker mindre alkohol og cannabis enn sine jevngamle på kontinentet.

Hverdagspsyk – få hjelp til å stå i motgang
– Vi håper vi har skrevet boka som mangler, og at den vil bidra til at psykisk helse kan styrkes, indre uro kan dempes og relasjoner kan heles. Dette sier psykologene og forfatterne Rebekka Egeland og Carina Poulsen om sin nye bok #Hverdagspsyk.

Nedgang i anti biotika-forbruket i Norge
Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at antibiotikaforbruket i befolkningen går ned. Fortsetter den positive trenden, kan vi nå regjeringens mål om 30 prosent reduksjon innen 2020


FORSKNING OG UTVIKLING

Ny behandlingsstrategi mot leddgikt
Ny forskning viser at to av tre pasienter med nydiagnostisert leddgikt blir symptomfrie hvis de får aggressiv medisinering.

Forskingsprisar til ADHD-gen og oransje briller mot bipolar liding
Psykiatrien stakk av garde med begge dei to gjeve prisane under årets forskingskonferanse i Helse Vest. Tone Elise Gjøtterud Henriksen fekk innovasjonsprisen for sin studie som viser at bruk av oransje briller for å blokkere blått lys, gir personar med bipolar mani eit betre liv. Forskingsprisen gjekk til Jan Haavik, for si forsking på vaksne pasientar med ADHD. Forskinga har ført fram til endra behandlingsprinsipp for denne pasientgruppa etter funn av eit nytt gen.

Regional IT-løsning i Helse Vest
Den norske helseleverandøren Helse Vest RHF investerer i en regionsomfattende radiologisk IT-løsning for håndtering av røntgenbilder og pasientinformasjon fra Sectra (STO: SECT B).

Forskningsprosjekt bringer HoloLens-teknologi inn i operasjonssalen
Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut av hvordan hologrammer i «mixed reality» kan bidra til flere vellykkede leverkreftoperasjoner.

Forskere i Helse Sør-Øst skal få bedre IKT-støtte
Programmet Regional IKT for forskning planlegger anskaffelser og utreder løsningsalternativer, for å gi forskere i regionen bedre IKT-støtte.

Fysisk aktivitet kan begrense skader fra alkoholmisbruk
Ved å følge helsemyndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet, kan noen av alkoholensskadevirkninger på kroppen begrenses.

Tolv gener er med å bestemme hvor mange barn vi får
Et internasjonalt forskerteam har funnet tolv gener som er med på å regulere forplantningsevnen. Disse genene kan bidra til å bestemme hvorfor noen får barn tidlig, mens andre forblir barnløse.

Banebrytende dataverktøy for cellebiologisk forskning
Det siste tiåret har vi fått instrumenter som gjør det mulig å studere tusenvis av molekyler i ett og samme eksperiment. Nå får laboratorieforskerne informatikkhjelp til å forstå resultatene sine.

Ny metode kan forebygge sykdom som fører til tidlig aldring
Forskere ved forskningslaboratoriet EpiGen på UiO og Akershus universitetssykehus har i samarbeid med en internasjonal gruppe forskere funnet en mekanisme som kan bremse aldringsprosessen. Studien kan gi en mulighet for å bremse sykdommer som fører til for tidlig aldring.


MEDICA 2016

Oppgang og nedgang for årets Medica-messe
Medica har hittil beholdt sin sterke stilling til tross for tidligere finanskrise og den generelle nedgang i verdensøkonomien som har rammet de fleste andre bransjer. I år var inntrykkene igjen noe vanskelig å tolke; det var tegn til både oppgang og nedgang å spore.


AKTUELT

Fem leverandører går videre i konkurransen
Helseplattformen har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge.

Framtidig organisering av AMK-sentralene
Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden.

Rekordår for Luftambulansetjenesten
For første gang fløy landets ni ambulansefly mer enn ti tusen timer på ett år, og landet til sammen på rekordhøye 10 106 timer, mot 9967 året før. Det viser ferske tall fra årsrapporten
til Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS.

Kommuner sliter med mange reinnleggelser i sykehus
I 2015 ble rundt hver sjette eldre pasient reinnlagt innen 30 dager etter et sykehusopphold. Det fremgår av den nye rapporten «Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse av eldre etter sykehusopphold – Resultater for 2015» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Rapporten utdyper tall som ble publisert på helsenorge.no i slutten av august 2016.

Norge i Europatoppen på hjerneslagbehandling
Slagbehandlingen i Norge er svært god, og ligger i toppsjiktet i Europa. Det er likevel store variasjoner mellom sykehusene.

Er du klar for hjemmebesøk hos pasienter?
Alle vi som er involvert i norsk helsevesen må være forberedt på nye måter å jobbe sammen på, og å påta oss nye oppgaver. Målet om at flere, også de med kroniske sykdommer skal kunne bo lenger hjemme kan ikke nås uten at ny teknologi tas i bruk.


FASTE SIDER

Bransjenyheter
Arkitektforums spalte
Nytt fra NFMF
Nytt fra  NSH
Agenturregister
Innkjøpsregister
Møter og kongresser


Les mer om HMT

Bestill abonnement


HMT 6/2016 er ute nå