Hovedtema i denne utgaven er bildediagnostikk og medisinsk fysikk

0516-hmtHMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 5/2016 kan du lese om følgende:

AKTUELT

Helseinkubator med store ambisjoner
Helseinkubatoren Aleap i Forskningsparken i Oslo ble høytidelig åpnet av H.M. Kronprins Haakon i midten av oktober.

Samhandlingsreformen har virket
Aktiv samhandling med kommunale tjenester er en viktig forut setning for helseforetakenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Resultat ene av samhandlingsreformen så langt er gode.


TEMA: BILDEDIAGNOSTIKK

CT hjerte: Hvilke krav stilles til en god CT hjerteundersøkelse?
Avbildning av hjertet er spesielt krevende fordi hjertet er i konstant bevegelse. Spesielt for pasienter med høy og/ eller uregelmessig pulsrate er det utfordrende å ta gode bilder.

Felles bildearkiv for elleve sykehus i Nord-Norge
Da Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i høst tok i bruk Helse Nords regionale radiologiløsning, var samtidig innføringen av én røntgenjournal og ett bildearkiv for helseregionens elleve sykehus et faktum. 1. oktober 2016 fikk UNN felles systemer med Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset.

Helse Vest: Standardiseringsprosjekt – fysikernes rolle
Hva gjør egentlig en medisinsk fysiker? Som fysiker innen diagnostikk befinner man seg ofte bak sceneteppet. Vi sørger for at det diagnostiske utstyret fungerer optimalt med tanke på både stråledose og bildekvalitet. Vi er involvert i innkjøpsprosesser av nytt radiologisk utstyr, vi gir undervisning, råd og veiledning om maksimal utnytting av den avanserte teknologien som i dag finnes på sykehusene innen radiologi og vi deltar i ulike optimaliseringsprosjekt. Et av de større prosjektene vi har vært involvert i er Helse Vests standardiseringsprosjekt av radiologiske prosedyrer.

A future with Digital Assistants & Computer-aided Diagnosis
Technologies that can read both the medical images and health records could help radiologists to work faster towards accurate diagnostics & personalised medicine.


STATSBUDSJETTET 2017

Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene
Regjeringen fortsetter å prioritere pasientbehandlingen og foreslår å styrke sykehusene med 1888 millioner kroner i 2017.

Økt trygghet, kapasitet og kvalitet i omsorgstjenestene
Regjeringen vil ta et sterkere nasjonalt ansvar for å sikre trygge helse- og omsorgstjenester. Alle med omsorgsbehov skal få et godt tilbud, når de trenger det.

Nytt sykehus i Stavanger
Regjeringen foreslår å gi lån til fire nye store byggeprosjekter i 2017: Nytt sykehus i Stavanger, nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus, modernisering og oppgradering av sykehuset i Helse Førde og oppgradering av sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen.

Ny opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
Regjeringen legger sammen med statsbudsjettet frem opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Regjeringen foreslår 200 millioner kroner til planen i 2017.


SYKEHUSDRIFT

Spørsmål ved Drammensykehuset utredes for avklaring etter nyttår
Spørsmål knyttet til Drammensykehuset utredes for avklaring etter nyttår. Helse Sør-Øst RHF er nå i full gang med å utrede de spørsmålene som det regionale helseforetakets styre stilte da det i juni godkjente konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen

Tryggere og enklere med automatisk tilgangsstyring
Automatisk og standardisert tilgangsstyring skal øke pasientsikkerheten og redusere ikkeproduktiv tid som skyldes manglende tilgang.

Opprettholder dagens flyambulansetjeneste i Finnmark
Etter møter og nærmere vurdering har Helse Nord bestemt seg for å opprettholde dagens flyambulansetjeneste i Alta med et døgnfly og et dagfly i ny flyanskaffelse som løper fra sommeren 2019.

Setter ny standard for akkreditering av patologi
For første gang i Norge vil legediagnostikk innen patologifaget bli akkreditert i så stort omfang. Diagnoser innen områder som forårsaker hyppige folkesykdommer vil bli inkludert
i akkrediteringen.

Ny behandling av kroniske smerter
Ved Nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet er nå en ny behandling av personer med kroniske smerter under oppbygging. Ved å legge inn elektroder i spesielle områder i hjernen, kan smertene hos personer med blant annet kroniske nervesmerter, spesielle hodepinetype eller smerter etter hjerneslag reduseres eller forsvinne.

Personellets trivsel kan påvirke pasientsikkerheten
Tiltak som bidrar til at helsepersonell trives på jobben og har et godt arbeidsmiljø har betydning for pasientsikkerheten. Dette er blant konklusjonene i en av de nye vitenskapelige publikasjonene om pasientsikkerhet.

Vil forebygge reinnleggelser
Sykehuset Østfold iverksetter flere tiltak for å forebygge at pasienter må reinnlegges. Tiltakene kommer blant annet etter innspill fra kommunene i fylket.

Helse Sør-Øst inngår avtale om IKT-modernisering
En modernisert IKT-infrastruktur i sykehusene gir økt pasientsikkerhet og frigjør ressurser til pasientbehandling. Helse Sør-Øst har valgt å inngå avtale med Hewlett Packard Enterprise som ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur.


Vil øke sikkerheten med RaySafe
Nordic Service Group har utvidet sitt sortiment med RaySafe. Nå satser de på å få opp antall brukere i Norge slik at sikkerheten ved bruk av røntgen øker.

Må være på høyden
På NSGs verksted på Bryn i Oslo er de fem serviceteknikere. Bjørn Hveding har jobbet for selskapet siden 2003 og har det overordnede tekniske ansvaret.


TEMA: MEDISINSK FYSIKK

Medisinsk fysikk og stråleterapi i Norge
Vår erfaring innen medisinsk fysikk er i vesentlig grad knyttet opp mot stråleterapi, og framstillinga i denne artikkelen er prega av det. Medisinsk fysikk innen bildediagnostikk og strålevern blir ikke berørt. Vi har også utelatt omtale av den forskninga som blir utført i miljøet, og vi har ikke behandlet utdan ningssituasjonen for medisinske fysikere. Når det gjelder forskninga, så var den tema for Taran Paulsen Hellebusts artikkel i HMT nr. 5/2014.

FASTE SIDER

  • Bransjenyheter
  • Nytt fra  NSH
  • Nytt fra NFMF
  • Møter og kongresser
  • Arkitektforums spalte
  • Agenturregister
  • Innkjøpsregister

Les mer om HMT

Bestill abonnement


HMT 5/2016 er ute nå