Helse Sør-Øst skal etablere én felles løsning innen klinisk IKT som støtter samhandling mellom sykehusene og omsorgsnivåene i helseregionen. Tema i nyeste HMT er teknologi i sykehus. Se hva du kan lese om her.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 4/2016 kan du lese om følgende:

TEMA: TEKNOLOGI I SYKEHUS0416-hmt

Fagartikkel:
Teknologi og organisasjon
Moderne teknologi er et av de viktigste kjennetegn på dagens medisinske utvikling. Det gjelder spesielt innen lab og bildediagnostikk, men også avanserte journalsystemer.

Standardisering gir tryggere arbeidsprosesser og bedre kvalitet
Helse Sør-Øst skal etablere én felles løsning innen klinisk IKT som støtter samhandling mellom sykehusene og omsorgsnivåene i helseregionen. Arbeidsprosessene og de kliniske løsningene skal standardiseres, noe som betyr at like arbeidsmetoder defineres og at løsningene bygges rundt disse arbeidsmetodene.

Leger må få være med å utforme IT-løsningene de skal bruke
Det er bra at leger sier fra om verktøy som ikke fungerer og som gjør arbeidsdagen  vanskeligere, men vår erfaring er at det er enda viktigere å gi leger mulighet til å være med å utforme systemene.
Artikkelforfatter: Tomas Nordheim Alme, medisinsk direktør og produktsjef i DIPS ASA

Automatisering av prosesser i medisinske laboratorier
Om Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital HF.


TEMA: INNKJØP

Verdibaserte anskaffelser
Dagens tilbud av medisinsk teknologiske løsninger innebærer et stort, uforløst potensial som  gir muligheter for å få enda mer igjen for skattekronene. For full gevinst kreves mot til å utfordre status quo, i tillegg til vilje og handlekraft til å endre silo-orientert tankegang.

Ny forskrift om offentlige anskaffelser
Den 12. august 2016 vedtok Nærings- og fiskeridepartementet ny forskrift om offentlige anskaffelser. Det uttalte målet er enklere og mer fleksible regler, å redusere administrative byrder og å skape større rettslig klarhet.


AKTUELT

Anbefaler ny strålebehandling med protonterapi i Norge
De fire regionale helseforetakene anbefaler at det etableres en ny og mer skånsom strålebehandling til kreftpasienter i Norge – strålebehandling med protoner.

Best erfaringer med personalet
Pleiepersonalet og legene skårer best i en ny brukererfaringsundersøkelse som er gjennomført i norske sykehus. Pasientene er også fornøyd med hvordan pårørende blir ivaretatt. Mye kan  likevel bli bedre i sykehusene, ifølge pasientene.

Stabilt salg av legemidler i dagligvare 1. halvår 2016
Dagligvarehandelens andel av legemiddelsalget var i første halvår 2016 stabilt sammenlignet med samme periode i 2015.

Dør for tidlig av luftforurensning
Det er anslått at det hvert år i Oslo dør 185 mennesker for tidlig på grunn av svevestøv. Helsepåvirkningene av luftforurensning er for første gang tallfestet for Oslos befolkning. Beregningene viser at luftforurensningen er skyld i 1753 tapte leveår totalt.

Stadig flere pasienter i spesialisthelsetjenesten
Antall pasienter i spesialisthelsetjenesten økte med drøyt 4 prosent fra 2014 til 2015.  Økningen skjedde særlig i poliklinisk virksomhet, både innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Utvikler framtidens sykehussjefer
17 prosent av lederne i norske sykehus er over 60 år. Jakten på deres etterfølgere er godt i  gang. Et nasjonalt program for ledermobilisering har vært testet ut i alle de fire helseregionene og  viser seg å virke etter planen.


SYKEHUSPROSJEKTER

Nytt sjukehusbygg i Haugesund
I styremøtet onsdag 4. mai vedtok Helse Vest å gå vidare med planlegging av nybygg på Haugesund sjukehus til ei førebels kostnadsramme på 1,8 milliardar kroner. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har siste ordet.

Nådde målet om 10 millionar til MR
Etter ei fantastisk mobilisering i heile Sogn, er det no samla inn 10 millionar kroner til MR ved Lærdal sjukehus.

Utvidelser på Lovisenberg
To flotte nybygg på til sammen 18.000 m2 er under oppføring. Sammen med ombygginger av eksisterende lokaler vil det gi en kapasitetsøkning på ca. 70 sykehussenger. Ved behov er det mulig å øke med ytterligere ca. 120 sengeplasser i et tredje nybygg.

Søker avklaring med Polen om norske medisinstudenter
Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at polske myndigheter arbeider med et forslag om å endre den polske grunnutdanningen i medisin, og at endringene vil kunne få konsekvenser for de norske studentene.


FORSKNING OG UTVIKLING

Når forutsigbarhet er en del av behandlingen
For mennesker med utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser kan de enkleste daglige gjøremål ofte være en stor utfordring. Samtidig som de fleste ønsker å klare seg mest mulig på egen hånd, er mange avhengig av ekstern hjelp til de enkleste oppgavene.

Helseinkubator for 60 gründere
Helseinkubatoren som åpner i september, ble presentert på Oslo Medtechs arrangement i Forskningsparken i Oslo 7. juni. Det er knyttet stor interesse for dette tilbudet.


SYKEHUSDRIFT

Nasjonal pilot for bedre pasientsikkerhet
– tidlig oppdagelse av forverret tilstand Medisinsk og kirurgisk sengepost på Helgelandssykehuset Mo i Rana er pilot for et nasjonalt prosjekt innen pasientsikkerhet. Dette vil gi føringer for hvordan norske sykehus i fremtiden skal oppdage risikopasienter tidligere.

Kjetil Marius Istad blir adm. dir. i Sykehusinnkjøp HF
Styret i Sykehusinnkjøp HF har ansatt Kjetil Marius Istad (41) som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.

Pasienten i sentrum med PasientSky
PasientSky og Martina Hansens Hospital har inngått et utviklingssamarbeid som skal gjøre flere av hospitalets tjenester tilgjengelige for pasientene gjennom digitale flater. Den første løsningen som er lansert, gir pasienter ved utvalgte revmatologer mulighet til å selv bestille og administrere timer direkte gjennom PasientSkys pasientportal og pasientapp.

Sykehuspartner bidrar til økt pasientsikkerhet
Helsedirektoratets krav om standardisert laboratoriekodeverk på alle helseforetak i Helse Sør-Øst er nå oppfylt. Det er lagt ned et omfattende arbeid som hever pasientsikkerheten ytterligere og gir en rekke andre gevinster for helseregionen.

De regionale helseforetakene styrker luftambulansetjenesten
De regionale helseforetakene finansierer all luftambulanse i Norge. Fra sommeren 2018 av blir ambulansehelikoptertjenesten i Norge enda bedre.

Riktig madrass kan redusere trykksår
Riktig type madrass i sykehussengene kan redusere utvikling av trykksår. Det viser en ny kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Stegvis fremrykking mot én journal
Regjeringen har nå gitt sin tilslutning til den anbefalte utviklingsretningen mot en felles nasjonal løsning for «én innbygger – én journal». – Jeg er glad for at vi nå kan ta de første stegene mot «én innbygger – én journal», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tester robot for gulvvask
AGV-ene er blitt godt kjent på St. Olavs Hospital gjennom mange år. Nå tester renholdsavdelingen ut en selvgående robot for gulvvask, som forhåpentligvis vil sørge for god vaskekvalitet og godt vedlikehold på de aktuelle flatene.


MTFs LANDSMØTE

Kommentarer til artikkelen «Leverandørenes festdager» i HMT
Som leder av arrangementskomiteen MTFL 2016 ønsker jeg å kommentere noen punkter i artikkelen i HMT nr.3 i år som kan misforstås. Artikkelen kan oppfattes som om MTFs styre og årets arrangør ikke har vært omforent i forhold til årets arrangement på enkelte punkter. Dette er ikke riktig.


FASTE SIDER

  • Nyheter
  • Nytt fra FSTL
  • Nytt fra  NSH
  • Nytt fra Medtek Norge
  • Nytt fra NFMF
  • Møter og kongresser
  • Arkitektforums spalte

Les mer om HMT

Bestill abonnement


Lagre

HMT 4/2016 er ute nå