Det er ikke lenge siden all kommunikasjon med sjukehusene gikk via brev og telefon. Nå kan pasienter i Helse Vest bruke elektroniske løsninger som gjør helsehverdagen både lettere og tryggere. Se hva du kan lese om i HMT 2/2016 her.

0216-HMTHMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 2/2016 kan du lese om følgende:

TEMA: E-HELSE – LOGISTIKK I HELSESEKTOREN

Pådriver for gode e-helseløsninger
Direktoratet for e-helse har to viktige oppgaver. Den ene er å sørge for sterkere nasjonal styring og koordinering på e-helsefeltet. Den andre er å få på plass og forvalte gode e-helseløsninger i helse- og omsorgssektoren. Målet er at løsningene skal gjøre hverdagen enklere, både for innbyggere og helsepersonell.
Intervju med e-helsedirektør Christine Bergland.

En ny digital helsekvardag
Det er ikkje lenge sidan all kommunikasjon med sjukehusa gjekk via brev og telefon. No kan pasientar i Helse Vest nytte elektroniske løysingar som gjer helsekvardagen både lettare og tryggare.

Helse Vest: Interaktiv henvisning og rekvirering (HR) for primærhelsetjenesten
Det ble besluttet i Helse Vest høsten 2012 under Programmet «Støtte til Samhandling» å gå til anskaffelse av en systemløsning for interaktiv henvisning og rekvirering fra primærhelsetjenesten til Helse Vest.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus
I 2014 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide og implementere Pakkeforløp for kreft i norsk helsetjeneste. Allerede da var helseministeren tydelig på at dette oppdraget bare var starten.

Pakkeforløp for kreft – hvor står vi?
Pakkeforløp for kreft ble innført i Norge i 2015. Innføringen var et klart politisk oppdrag fra Helseminister Bent Høie, som et viktig grep for å skape «pasientens helsetjeneste». Oppdraget ble gitt til Helsedirektoratet i februar 2014. Pakkeforløp skulle innføres i Norge etter dansk modell, med nødvendig kapasitet, samhandling og etablering av funksjoner som forløpskoordinatorer. 28 pakkeforløp ble planlagt og samtlige ble innført i 2015.


TEMA: ECR I WIEN

ECR-kongressen i Wien vokser
ECR har de senere årene blitt stadig større i deltakelse og utstillingsflate.

Hvor moden og avansert er radiologiske avdelinger innen IKT?
Radiologiske avdelinger er de mest avanserte virksomheter i sykehus m.h.t. IKT systemer.

Klinisk nytte av MR/PET i onkologi, har vi nok evidens?
Den første MR/PET i Norge er installert ved St. Olavs hospital i Trondheim, og Trond Mohn har nettopp gitt en MR/PET som gave til Haukeland universitetssjukehus. Hva er den vitenskapelige evidens for bruk av MR/PET i onkologi? Dette ble diskutert på ECR i Wien.

Å rapportere eller ikke rapportere tilfeldige funn i radiologi
Det er rapportert en forekomst av 34 til 84 prosent tilfeldige funn ved CT-undersøkelser. Hvordan skal man håndtere dette?

Velferdsteknologi gir bedre hverdagshelse
En fersk rapport viser at velferdsteknologi og avstandsbehandling gir fornøyde brukere, færre hjemmebesøk og sykehusinnleggelser.


AKTUELT

Utmerkelser til livsviktig, effektiv og sosial helsedesign
Laerdal Global Health har laget en hjertefrekvensmåler som kan redde livet til tusenvis av barn under fødsel.

Etablering av nye stråleterapienheter i Helse Sør-Øst
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i møte 21. april plassering av nye desentraliserte stråleenheter i regionen for gi et bedre tilbud nærmere der pasientene bor.

Klyngesamarbeid om medisinsk teknologi
NCE Systems Engineering (NCE SE) jobber sammen med NCE Oslo Medtech for å identifisere samarbeidsmuligheter.

Situationsbestemt stimuli har stor effekt på mennesker med demens
DemensCentrum Aarhus arbejder aktivt med stimuli i en ny kombination af både lys, lyd og billeder til at berolige udad-reagerende demensramte borgere. Resultatet af en analyse viser, at de skræddersyede stimuli bl.a. får den demensramte til at falde til ro, reducerer vandring og øger nærvær og glæde.


TEMA: SYKEHUSDRIFT

Innfører fire gode vaner for pasientkommunikasjon
Dårlig kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter er ofte kilde til klagesaker. Det vil Sykehuset i Vestfold (SiV) gjøre noe med.

Psykiatriambulanse til Vestre Viken
Vestre Viken har startet opp en ordning med psykiatriambulanse. Psykiatriambulansen er en del av prosjektet «Trygg og god transport av psykisk ustabile pasienter».

Nytt fagbrev: Først ute med utdanning av portører
Å stoppe en blødning på et lammelår er bare en av mange utfordringer portørene må løse på SUS for å ta fagbrev.

Åpner landets mest moderne sykehussengevaskeri
Diakonhjemmet Sykehus har åpnet nytt sengevaskeri. Vaskeriet har automatisk og synkronisert sengevaskemaskin og madrassdesinfektor. Systemet reduserer tiden personalet bruker på å rengjøre en sykehusseng til under det halve.

Oppretter medikamentfritt døgntilbud innen psykisk helse
– Medisinfritt behandlingstilbud er et etterlengtet tilbud fra pasienter og pårørende. Dette gir oss viktige erfaringer for utvikling av behandlingstilbudet i psykisk helse og rusfeltet, sier erfaringskonsulent Astrid Weber.

Frustrerte leger, selvtilfredse helseledere
Stadig flere fagfolk opplever at arbeidsgiver lukker ørene for kritiske innvendinger, viser en fersk rapport. – Jeg har sett mange stygge eksempler på hvordan kvalitet blir skadelidende i møte med forretningsfokuserte helseledere, sier overlege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard ved Oslo universitetssykehus.

Sykehus i nettverk for bedre slagbehandling
For å sikre slagpasienter et faglig godt og likeverdig tilbud, har Helse Sør-Øst RHF gitt et fagutvalg i oppgave å vurdere organiseringen av slagbehandlingen i regionen. Målet er å styrke kvaliteten og redusere uakseptabel variasjon i behandlingen.

Ny nasjonal IKT-strategi
Nasjonal IKT har saman med dei fire helseregionane laga ein ny nasjonal strategi for IKT. No maner dei til felles dugnad.

3 av 4 er tilbake i jobb
Tre av fire mener de kommer helt eller delvis tilbake i jobb etter behandling gjennom ordningen Raskere tilbake i Helse Sør-Øst.

Helse Midt-Norge digitaliserer Pasientreiser
I løpet av året vil deler av Pasientreiser digitaliseres.

Ledende på rapportering om miljø og samfunnsansvar
Helse Sør-Øst har i år utvidet sin Rapport for miljø- og samfunnsansvar til også å presentere et forbruksbasert klimafotavtrykk for hele foretaksgruppen.

Nyfødte skal få fødselsnummer automatisk
I løpet av 2016 skal alle nyfødte i hele landet få tildelt automatisk fødselsnummer så raskt som mulig etter fødselen. Helsedirektoratet, Skatteetaten, de fire regionale helseforetakene og Nasjonal IKT har samarbeidet tett om løsningen.

Jobber for regional lagring av bilder og video
Den nye, regionale multimedieløsningen skal gjøre det enkelt for klinikere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia på en sikker måte.

Starter nettbehandling mot søvnproblemer
Forskere fra St. Olav og NTNU skal i samarbeid med Folkehelseinstituttet starte verdens største nettbaserte studie av søvnproblemer. – Vi håper dette kan gi svar på en rekke ubesvarte spørsmål om en av vår tids store helseutfordringer, sier søvnforsker Håvard Kallestad.

Smart finansiering i helsesektoren
Siemens Financial Services (SFS) har lansert en ny studie som viser at globale helseorganisasjoner bruker smart økonomi for å endre måten de leverer helsetjenester.


FASTE SIDER

  • Nyheter
  • FSTL
  • NSH
  • NFMF
  • MTF
  • MedtekNorge
  • Arkitektforum
  • Møter og konferanser

Les mer om HMT

Bestill abonnement


HMT 2/2016 er ute nå