Kebomed har mer enn doblet omsetningen på få år, men merker at nye innkjøpsregler har gitt tøffere vilkår for leverandører av medisinsk utstyr. Se hva du kan lese om i Helsemedisinteknologi 1/2017 her.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 1/2017 kan du lese om følgende:

AKTUELT

Mer enn 60 millioner kan spares årlig ved økt bruk av hjemmedialyse
Dersom alle sykehus i Norge tilbyr pasienter hjemmedialyse i samme grad som Nordland- sykehuset kan samfunnet spare mer enn 60 millioner årlig i forhold til tradisjonell dialyse utført på sykehus. Dette kan skje uten å redusere kvaliteten på behandlingen på noen måte. Mål om at 30 % av dialysepasientene skal tilbys hjemmedialyse er en av de viktige kravene i helseministerens og departementet stiller i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2017.

Bytt ut legen med en Star Trek-dings
Star Treks håndholdte, medisinske tricorder, som lynraskt kan avsløre et menneskes helsetilstand, er ikke blitt til virkelighet enda – men vi nærmer oss. Nye apparater kan diagnostisere en lang rekke sykdommer.

Statens strålevern reetableres som etat under HOD
Regjeringen foreslår å reetablere Statens strålevern som egen etat under Helse- og omsorgsdepartementet.

Flere nyheter:
Friskt barn med DNA fra tre personer
Vil dyrke organer av «menneskegris»
Må bytte ut 2500 mobiler
– Mer tid på brukerne, mindre på papirarbeid
Velferdsteknologi gir store gevinster
Helselederprisen til Anne Sissel Faugstad
Kan kanskje løse gåtene med Alzheimer og MS
40 søker om støtte til produksjonsteknologi


REPORTASJE

Foreslår ingen radikale endringer
Utvalget som har vurdert organiseringen av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, Kvinnsland-utvalget, leverte før nyttår sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Utvalget foreslår ingen radikale endringer.


TEMA: AKUTTMEDISIN / PREHOSPITALE TJENESTER

Verdig vei videre, transport av psykisk syke i akutt krise – pasientbehovene
«Verdig vei videre» er et utviklingsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise. Vi ønsker å tilby våre pasienter en verdig og faglig god, prehospital tjeneste med hensiktsmessig bruk av politi som bistand.

Studie kan gi bedre behandling til flere
En norsk studie, som ble presentert på et anbudsseminar helt nylig, kan bety store besparelser for norske sykehus.

«Framtidig organisering av AMK-sentralene»
Helse- og omsorgsdepartementet offentliggjorde i september 2016 utredningen «Sentrale elementer vedrørende organisering av AMKsentralene». Utredningen er rådgivende for de regionale helseforetakene med underliggende helseforetak som har henholdsvis «sørge for» ansvaret og det utøvende ansvaret for landets 16 AMK-sentraler.

Samarbeid mellom sykehus og kommune – krav om felles planverk
Den akuttmedisinske beredskap er en grunnmur i landets helsetjeneste. Den skal gi trygghet for akutt helsehjelp til alle – i hele landet – når du trenger det. Kvalitet og nærhet til akuttfunksjoner er viktig for å etablere trygghet og forutsigbarhet når hjelpen haster. I Norge håndteres det alt vesentligste av akutte skader og sykdommer på en god måte, men det er likevel store geografiske forskjeller i befolkningens tilbud og det er behov for en kvalitetsheving i hele den akuttmedisinske kjede. Beslutninger som påvirker kapasitet og kvalitet tas ofte uten en systematisk og helhetlig tilnærming.

Når det haster som mest – elektronisk pasientjournal utenfor sykehus
Pre-hospital akuttmedisin er i rivende utvikling som de fleste andre deler av medisinen. Samtidig som behandlingsmulighetene blir flere, så erfarer man en stadig økning i bruk av pre-hospital
akuttmedisinske ressurser. Resultatet blir en travlere tjeneste som i tillegg til å utøve transportmedisin, også må beherske å være en del av en svært avansert akuttmedisinsk behandlingskjede til  det beste for den akutt alvorlig syke eller skadde pasient.


TEMA: HELSEØKONOMI

Verdig vei videre, logistikk rundt håndtering av psykisk syke pasienter prehospitalt
Pasienter med akutt psykisk lidelse kan ha behov for transport, og dette er helsetjenestens ansvar, uavhengig av transportmetode. Det er kun politiet som kan utøve makt, og dersom pasienten er utagerende eller ikke frivillig vil la seg transportere, må politiet derfor bistå helsepersonellet.

Førte opprettelsen av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnenheter til færre innleggelser for eldre pasienter ved somatiske sykehus?
Målet med tilbudet om kommunale øyeblikkelig hjelp døgnenheter (KAD) er å redusere antall innleggelser ved sykehusene, særlig for den eldre befolkningen.


LEVERANDØRPROFIL

Utstyrsleverandør med gasellevekst
KEBOMED har mer enn doblet omsetningen på få år, men merker at nye innkjøpsregler har gitt tøffere vilkår for leverandører av medisinsk utstyr.

Oslo kommune tar ansvar!
Vidar brenner for opplæring i faget vårt og hadde, som en noen kanskje husker, et brennende innlegg på Medisin teknisk forenings landsmøte i Drammen i mai 2016. Her utfordret han bransjen til å ta inn flere læringer i sin bedrift og bidra til å sikre faget for fremtiden.


ANBUDSREGLER

Offentlige anskaffelser og innkjøpsmakt
Som bransjeorganisasjon og rådgivere for selskaper som deltar i offentlige anbudskonkurranser, reflekterer vi over utslag av innkjøpermakten og hvordan disse påvirker leverandørmarkedet.

– God dialog med leverandørene
Direktør Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp HF mener at dialogen med leverandørene er god og at de er på full fart mot standardiserte konkurransegrunnlag og rammeavtaler. Målet er at innkjøp utenfor rammeavtalene reduseres framover.


ØKONOMI

Økonomiske insentiver til besvær
Som økonomidirektør blir jeg ofte møtt med utsagnet: «Vi forbedrer og effektiviserer behandlingen, det krever mye av oss. Takken er at vi taper vesentlige inntekter». Det eneste fornuftige svaret
er: «Fortsett med forbedringene, ikke la økonomien stoppe oss. Så må vi parallelt kjempe for å endre ordningene slik at de støtter bedre opp om utviklingen». Men tøffe økonomiske krav og mange organisasjonsnivåer gjør veien lang for å rette opp uheldige effekter av finansieringsordningene. Det krever mye å holde fanen høyt for alltid å prioritere det faglig riktige og fornuftige.


KOMMENTAR

Statsbudsjettet 2017 – Prop. 1 S (2016-2017), Helse- og omsorgsdepartementet
«Summen av drift og investeringer må i et internasjonalt perspektiv ses på som solid og betryggende. Og målformuleringeneer treffende ift å utvikle «pasientens helsetjeneste». Men det er selvsagt mange utfordringer under overflaten.»
Av: Svein Petter Raknes, fagredaktør


FASTE SIDER

Arkitektforums spalte
Nytt fra NFMF
Nytt fra  NSH
Nytt fra Medtek Norge
Nytt fra Innomed
Agenturregister
Innkjøpsregister
Møter, kongresser, konferanser


Les mer om HMT

Bestill abonnement


HMT 1/2017 er ute nå