Tema i denne utgaven er akuttmedisin, prehospitale tjenester og helseøkonomi.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

Den nyeste utgaven inneholder følgende:


TEMA: AKUTTMEDISIN

Bidrar «øyeblikkelig hjelp-døgnenheter» til færre innleggelser ved sykehusene?
Riksrevisjonen (2016) har nettopp overlevert sin undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen til Stortinget. Konklusjonene er gjennomgående negative.
Av Terje P. Hagen

Bergen legevakt har flyttet til nye lokaler i Bergen Helsehus
Bakgrunnen for flyttingen var at en annen virksomhet skulle overta de tidligere lokalene. I tillegg er kommunen i følge Samhandlingsreformen pålagt å etablere egen sengepost for øyeblikkelig hjelp. I Bergen valgte man å etablere denne avdelingen i tilknytning til legevakten, og dermed var det behov for større lokaler.
Av Frank van Betten

Ny mottaksklinikk på Haukeland Universitetssjukehus
I mai 2016, etter nesten 9 år med planlegging og ombygging, etablerer HUS ny organisering for mottak av akutt syke pasienter. Grunntanken i det nye konseptet er at pasientene skal få rask og riktig diagnostikk, rett behandling til rett tid på rett sted. Både bygg, organisering og ressurser er tilpasset dette i nytt konsept.
Av Anne Taule

Akuttmottak – høyrisikosone for pasientsikkerhet
Sammendrag av læringsnotatet «Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet»


TEMA: HELSEØKONOMI

Nye kostbare legemidler – behov for en ny finansieringsmekanisme?
Nye innovative legemidler kommer på løpende bånd, både fra norsk og internasjonal legemiddelindustri. Hvordan skal vi som samfunn få råd til å ta disse i bruk? Det kan være behov for å se på nye virkemidler for å knytte innovasjon og prioriteringer bedre sammen. Vi i Legemiddelindustrien (LMI) har noen forslag til løsninger.
Av Karianne Johansen og Karita Bekkemellem


 

SYKEHUSDRIFT

Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus
Sykehusene sett under ett har bedret overlevelsen blant inneliggende pasienter i løpet av fire år, både samlet overlevelse og ved hjerteinfarkt og hjerneslag. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har nå supplert den nasjonale publikasjonen med rapporter for det enkelte sykehus.

E-handel gir millionbesparelser
Helse Midt-Norge sparer flere millioner på bruk av elektroniske fakturaer. I løpet av det siste året har helseforetakene i regionen halvert antall papirfakturaer etter at prosjektet e-handel ble satt i gang i september i 2014.

Arbeidet med ny spesialistutdanning i gang
I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger, skal det etableres en tverregional ordning for å sikre en nasjonal, samordnet utdanning.

Sunnaas: Sykehuset som tar innovasjon i egne hender
På Sunnaas signerer sykehusledelsen på at de personlig skal gjennomføre flere innovasjonsprosjekter årlig. For å vise at de mener alvor har de opprettet en egen innovatørskole ved sykehuset.

Satser på fremtidens ledere
Framtidens sykehus trenger gode ledere. For å bidra til dette har Nasjonal ledelsesutvikling startet et ledermobiliseringsprogram rettet mot medarbeidere som kan tenke seg å bli ledere i sykehus.

Historisk korte ventetider
Aldri før har det vært så korte ventetider i Helse Sør-Øst som nå. Samtidig behandles stadig flere pasienter.

Kompetanseløft på sengepost
Det er stor forskjell i hvor effektiv bruken av pleiepersonalet ved helseforetakene er. Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er stor variasjon blant like sengeposter.

Helselederpris til Eva Håheim Pedersen
Fredag 5. februar ble klinikkdirektør på Kongsberg, Eva Håheim Pedersen tildelt helselederprisen fra NSH.


 

HELSE OG MEDISIN

Samarbeidsverktøy for behandling er utviklet
Det er utviklet et nytt elektronisk verktøy som skal gjøre det lettere for pasient og behandler å ta gode beslutninger sammen. Verktøyet er prøvd ut ved bipolar lidelse, men det kan også tilpasses andre tilstander.

Sosial angst er svært arvelig
Mens miljøet betyr mest på kort sikt, spiller genene dine en avgjørende rolle på lang sikt. Det er konklusjonen på en stor studie om sosial angst og unnvikende personlighetsforstyrrelse fra Folkehelseinstituttet.

Etter fedmeoperasjon – hva skjer?
Mange får et varig lettere liv etter en fedmeoperasjon, mens for andre går vekta opp igjen. – For enkelte kommer det negative spisemønsteret tilbake, sier Hege Gade ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Godt forhold til besteforeldrene bra for mental helse
Bestemorfanget – det har kanskje mer å bety for barna enn man skulle tro.

Nordisk samarbeid om flåttoverførte sykdommer
Et nordisk samarbeid om flåttoverførte sykdommer skal føre frem til enighet om diagnose og behandling for pasienter med lange og uavklarte tilstander.

Skal redusere bruken av antibiotika
Bruken av antibiotika i norske sykehus gjenspeiler i stor grad anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje, viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse i 2015.

Flere nordmenn blir aktive – men forskjellene er store
Siden 2009 har andelen som oppfyller myndighetenes anbefaling for voksne om 30 minutters moderat aktivitet økt med fire prosentpoeng. Men vi har fortsatt lang vei å gå.

Færre bypassopererte – men fleire fekk pacemaker
Over 320 000 pasientar fekk hjelp for hjarteog karsjukdom i sjukehusa i 2014. Det er om lag 2000 fleire enn i 2013.

Alkoholrelaterte dødsfall ned – narkotikadødsfall øker
Antall alkoholutløste dødsfall gikk ned fra 2013 til 2014, mens antall narkotikautløste dødsfall gikk noe opp.

Energidrikk og helserisiko
En undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA viser at energidrikk kan øke både stresshormon og blodtrykk. Nå vil Forbrukerrådet i Norge ha strengere regulering av markedsføringen av energidrikk.

Færre ungdommer snuser og røyker
13 prosent av befolkningen røyker, og 10 prosent snuser daglig, viser nye tall fra SSB.


 

NYE BØKER

Sundhedsarkitekturens ABC

Sunn tarm – klart hode


 

PROSJEKTER

Går vidare med tre sjukehusmodellar
Prosjektet Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) har gått vidare med tre modellar frå mogelegheitsstudiet, der éin modell står fram som den sterkaste. – Denne modellen vil vi prioritere å jobbe meir med, seier prosjektdirektør for SNR, Bjørn Remen.

Mange milepæler i år i Bodø
Arbeidet med å modernisere og bygge ut den eldste delen av Nordlandssykehuset i Bodø sentrum og bygging av nye lokaler for apotek og kliniske kontorarbeidsplasser gjøres ferdig i 2016.


 

FASTE SIDER

Nyheter
FSTL
NSH
NFMF
MTF
MedtekNorge
Arkitektforum
Møter og konferanser


Les mer om HMT
Bestill abonnement
Kjøp e-utgaven av HMT

HMT 1/2016 er ute nå