Tema i denne utgaven er sykehusbygg og arkitektur

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

Den nyeste utgaven inneholder følgende:

0315-hmtHele landets sykehusbyggere
Helse- og teknologimiljøet i Trondheim har lenge vært ledende i norsk sykehusutvikling. Nå etableres det nasjonale foretaket Sykehusbygg i samme by.
Av Bjørn Remen

Er ”fabrikkbygde sykehus” fornuftig i norske prosjekter?
Finnmarksykehuset HF har besluttet å bygge cirka to trededeler av Nye Kirkenes Sykehus på fabrikk i Tyskland. Bygningskroppen deles opp i 250 transporterbare seksjoner og fraktes sjøveien til 69o nord, til kaia i Kirkenes. Hvorfor velger helseforetaket denne byggemetoden?
Av Kjersti Hallingstad og Steinar Støre

Byggeprosjekter i helseforetakene – status og planer 2015
Fra 2005 og hvert annet år har HMT presentert oversikter over byggeprosjekter i sykehussektoren. I denne utgaven kommer en ny oppdatering av temaet basert på situasjonen i 2015. Denne gangen er oversikten bl.a. basert på opplysninger fra Sykehusbygg HF. Sykehusbygg HF ble etablert i 2014, og hadde i styremøte 22.01 2015 bl.a. en prosjektoversikt. Denne prosjektover – sikten er lagt til grunn for årets artikkel.
Av Svein Petter Raknes

God sykehusarkitektur i Norge i årene som kommer?
Årene som kommer blir spennende. Det fore – ligger planer og ideer til utbygging flere steder i landet, og tankene bak OUS-prosjektet har allerede blitt diskutert heftig.
Av Knut Bergsland

FAGARTIKLER

Gjenopprettelse av de gamle lokalsykehusene eller økt kompetanse til kommunene?
I 2009 ble Samhandlingsreformen lansert etter bred tverrpolitisk enighet. Hovedmålene med denne reformen er at akuttinnleggelser på norske sykehus skal minske. Det skal behandles flere pasienter nær der de bor, og denne behandlingen skal være like god eller bedre enn den som ville blitt gitt på sykehusene.
Av Espen Storeheier

Norske bidrag til internasjonal standardisering og normer innen medisinsk teknologi
Av Hans Lie og Erik Fønstelien

SYKEHUSDRIFT

Sykehuset Innlandet endelig miljøsertifisert
Sykehuset Innlandet har nå fått det endelige beviset på at sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden. Sertifikatet ble høytidelig overlevert fra Veritas i forbindelse med Sykehuset Innlandets styremøte på Reinsvoll fredag 20. mars.

Nasjonalt innkjøp av mat og drikke
Mat og drikke til sykehusene skal nå anskaffes nasjonalt. Dette blir den største vareanskaffelsen hos HINAS. Anskaffelsen inkluderer kjøp av ferskvarer som kjøtt, fisk, bakeriprodukter og frukt og grønnsaker, i tillegg til grossistvarer, kaffe, mineralvann og meieriprodukter.

Effektiv implementering av retningslinjer
Elektronisk beslutningstøtte og skreddersydde tiltak ser ut til å ha effekt ved implemen tering av retningslinjer i helsetjenesten. Trives på nye operasjonsstuer

Ny administrerende direktør i Midt-Norge
Stig Slørdahl (56) er ansatt som ny administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF. Slørdahl som i dag er dekan ved medisinsk fakultet ved NTNU i Trondheim, tiltrer i stillingen 10. august.

Signerte avtale med ungdoms-OL
Egne team med helsepersonell, ambulanse og hjelpemannskaper på alle arenaer, og døgnåpen medisinsk klinikk med apotek. Det er noe av den medisinske beredskapen som er planlagt til Ungdoms-OL på Lillehammer i februar neste år.

God modell for fremtidens sykehus
– Gratulerer med Norges mest moderne sykehus. Dette er virkelig noe sykehusets medarbeidere, Prosjekt nytt østfoldsykehus og Sykehuspartner kan være stolte av, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst.

Storstilt åpning av helikopterbase
Det var ingen tvil om at åpningen av Norges første ambulansehelikopterbase på 21 år falt i god smak.

FSTLs ÅRSMØTE

Ny behandling før eventuell navneendring
Nytt navn på foreningen? Det var den store saken på FSTLs generalforsamling på årsmøtet 27.-29. april. To nye alternativer forelå, og styret gikk inn for ”FSTL – Forum for Sykehusteknikk”. Men
etter en del debatt ble det avdekket et klart ønske om også å ha med eiendomsforvaltning i foreningsnavnet – valgte styret å trekke sitt forslag, og skal på nytt se på navnespørsmålet.

Helsebyggprisen til St. Olavs hospital
Bevegelsessenteret ved St. Olavs Hospital ble den første som er tildelt FSTLs Helsebyggpris.

Teknologien setter nye krav
Multidisiplinær samhandling. Funksjonell organisering. Visjon og kultur knyttet til funksjon. Evne til omstilling. Behov for alternativer til klinikkstrukturen. Dette er viktige stikkord for fremtidens sykehus – teknikk og areal, den industrielle revolusjon.

Vi trenger langt mer enn flikking på gamle bygg
– Det er utfordrende å legge inn ny teknikk i gamle bygg. Gjennomsnittsalderen på sykehusbygg i Norge er ca. 40 år. Innredning og installasjoner tar en stadig større andel av bygningskostnadene, og utgjør nå 50-60 prosent av den totale prosjektkostnaden. Norge trenger sykehusbygg langt utover flikking på de gamle byggene dersom vi skal kunne møte fremtidens behov, sa Nina Fosen, prosjektleder i Atkins.

Bygg skal bidra til god verdiskapning for eierne
Å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Dette er målet for forskningsprosjektet Oscar, som nå pågår.

Jakt på ledige kvadratmeter
Finn mer areal – hvis ikke må pasienter sendes hjem. Vi får ikke nytt bygg. Vi må bruke det vi har bedre. Dette faktum lå til grunn for ”Arealprosjekt SSHF” ved Sørlandet sykehus, som i halvannet
års tid med svært gode resultater har drevet en intens jakt på ledige og lite utnyttede kvadratmeter.

Planlegg for cyberangrep
Sentrale noder (lokasjoner) i ekom-nettet angripes. På grunn av det logiske angrepet blir sentrale elementer skadet og må byttes ut. Angrepet skader i tillegg viktig programvare. Transportnettet
opplever stor ustabilitet over flere dager, og settes delvis ut av drift i en femdagers periode. Fem dager uten telefoni og internett – klarer vi det? Og hva hvis strøm og/eller vann ble borte samtidig?

MTFs LANDSMØTE

Fra teknisk til teknologisk
Medisinsk Teknisk Forening (MTF) vedtok på sin generalforsamling under landsmøtet i Bodø 19.-21. mai å endre navn til Medisinsk Teknologisk Forening. Vedtaket ble gjort med mer enn nødvendig to tredjedels flertall.

Viktig med dialog og samhandling
Trond Dahl Hansen i Medtek Norge (tidligere LFH – Leverandører for Helse-Norge) understreket betydningen av dialog og samhandling da han åpnet landsmøtets utstilling.

Spennende muligheter for medisinsk teknologi utenfor sykehus
– Det er et stort behov for kompetanse, og viktig med opplæring av helsepersonell og pasienter. Det er nødvendig med involvering i standardisering og bruk, og deltagelse i prosesser som påvirker utviklingen. Mer fokus på forskning. Sikkerhet og pålitelighet i bruk må ivaretas. Medisinsk teknisk avdeling og behandlingshjelpemidler må være aktive medspillere.

Felles nasjonal FDV-database for medisinskteknisk utstyr
En felles nasjonal FDV-database for medisinsk teknisk utstyr er nå endelig satt i drift ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og hele Helse Midt-Norge.

Vanskeligheter med rekruttering bekymrer
MTF er bekymret over vanskeligheter med rekruttering til faget medisinsk teknologi, til tross for økende antall medlemskap i MTF. Dette var temaet i en paneldebatt om utdanning og rekruttering på landsmøtet.

Direkte datakommunikasjon fra medisinskteknisk utstyr
– En ting er jeg villig til å vedde penger på: Tiden for applikasjonssiloer er snart over! Det sa medisinsk direktør og produktsjef Thomas Nordheim Alme i DIPS ASA da han presenterte DIPS Arena, og når medisinskteknisk utstyr møter strukturert pasientjournal.

FASTE SIDER

Nyheter
NFMF
MedtekNorg
NSH 58Arkitektforum
InnoMed
Møter og kongresser


– Les mer om HMT

– Bestill abonnement

– Kjøp e-utgaven av HMT


Helsemedisinteknikk 3/2015 er ute nå